Công văn của Tổng cục Thuế số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 v/v sử dụng hóa đơn lẻ

          Ngày 15/10/2015. Bộ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quỹ IV/2015 có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

          Qua phản ánh của các Cục Thuế thì trên các Cục Thuế gặp một số vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn số 14451/BTC-TCT nêu trên.

          Để phù hợp với thực tế; đồng thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, sau khi xin ý kiến Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

          Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện liên tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

          Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi số thuế nợ trên cam kết.

          Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

          Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thộc trung ương triển khai thực hiện./.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toántin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.Các bài viết mới

Các tin cũ hơn