Kết cấu TK 511, TK 515, và TK 711

*Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kết cấu tài khoản

TK 511

-Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế. tính trên doanh thu bán hàng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và xác định giá bán trong kỳ

-Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp

-Doanh thu hàng bán bị trả lại

-Các loại giảm giá hàng bán

-Kết chuyển sang tài khoản 911

-Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được thực hiện trong kỳ kế toán

-Tài khoản này không có số dư

*Tài khoản 515 – doanh thu hoạt động tài chính

Kết cấu tài khoản 515

TK 515

-Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

-Kết chuyển doanh thu sang tài khoản 911

-Tiền lãi cổ tức là lợi nhuận được chia (doanh nghiệp liên doanh, liên kết)

-Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, triết khấu thanh toán được hưởng

-Lãi tỷ giá phát sinh từ các giao dịch của hoạt động tài chính trong kỳ

-Lãi tỷ giá khi bán ngoại tệ .

-Kết chuyển hoặc phân bổ tỷ giá của hoạt động xây dựng cơ bản

-Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

*Tài khoản 711 (Thu nhập khác)

Kết cấu tài khoản 711

TK 711

-Kết chuyển thu nhập sang tài khoản 911

-Phản ánh khoản thu nhượng bán thanh lý TSCĐ,chênh lệch lãi do đánh giá khi mang đi góp vốn.

-Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng của các đối tác.

-Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.

-Một số khoản thuế được nhà nước hoàn lại

-Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ.

-Các khoản thưởng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa.

-Các khoản thu nhập từ quà tặng, quà biếu, khuyến mại.

Thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Kết cấu TK 511, TK 515, và TK 711

>>Xem thêm:

-  Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế

Tài liệu kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn