Kế Toán Hà Nội sẽ chia sẻ cho các bạn Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 - đầu vào

Trong trường hợp hóa đơn liên 2 của người bán hoặc người mua thì người chịu trách nhiệm phải lập Biên Bản Mất Hóa Đơn gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Dưới đây là Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN 
Số: ..001./BBHHĐ
 
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
Hôm nay, ngày 02…tháng …03…năm 2015, đại diện hai bên gồm có:
BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …Công ty Kế Toán Hà Nội
Địa chỉ :  …Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội ………
Điện thoại : …01683186194….                        MST: …0123456789…….
Ông (bà): ……Nguyễn Thế Thông ……...                   Chức vụ : …Giám đốc…….
 
BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   ……Công ty TNHH Bảo An ………….
Địa chỉ :  ……173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội ……………
Điện thoại :  …0988.233.233 …                       MST: ……0106345826………….
Ông (bà) : ……Nguyễn Thị Minh …….             Chức vụ : ……Giám đốc…..
 
Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Ưng )  đã làm mất bản gốc  liên 2 – liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:
 
Số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):
STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Số lượng Liên hóa đơn Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Giá trị gia tăng 01GTKT3/002 TU/15P 00000034 01 Liên 2 Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng
 
            Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn - Công ty TNHH Bảo An) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý 1 năm 2015.
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.
 
     ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                                                   ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
                   (Ký và đóng dấu)                                                                          (Ký và đóng dấu)
 

Sau khi lập biên bản này thì người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Còn việc quan trọng nữa đó là bên làm mất hóa đơn sẽ phải làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC theo thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Đang xem: Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 - đầu vào
>>Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn