Kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2016 cho các doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Tài liệu kế toán

>>Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 cho năm 2015

Đầu năm 2016, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2015 mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay thì doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đó làm Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                                 
 GIẤY ỦY QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
Năm ..........
 
Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:……………………hellip;.
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….
[...] Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  .................. .............. ............ ............ ...............................................................................
[...] Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ………………...  ................................................................. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.
Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
......, ngày ....... tháng ....... năm .......
NGƯỜI ỦY QUYỀN        
(Ký, ghi rõ họ tên)         
 
Chú ý: 
Đây là giấy ủy quyền quyết toán do người lao động lập, doanh nghiệp không phải ký đóng dấu lên giấy ủy quyền, doanh nghiệp lưu trữ giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.
Đang xem: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2016


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn