Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 26/2015/TT-BTC (HL: 1/1/2015) của Bộ Tài Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn
(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)
1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:......................................................
2. Mã số thuế:..................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................
4. Điện thoại:.........................................................................................
5. Các loại hoá đơn phát hành:
bảng thông báo phát hành hóa đơn
6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:.......................................................................
- Mã số thuế:..............................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.........................................
 
Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
      ........., ngày.........tháng.........năm.........
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 

Một số chú ý khi lập mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in

- Căn cứ để lập:
+ Hóa đơn mẫu.
+ Hợp đồng đặt in hóa đơn.
- Các chỉ tiêu cần chú ý:
+ Theo quy định hiện nay: Những công kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ phải mua hóa đơn cục thuế và khi đưa hóa đơn Bán hàng mua Thuế đó vào sử dụng thì DN không phải làm thông báo phát hành hóa đơn.
=> Chỉ còn các công ty kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được sử dụng hóa đơn GTGT mẫu 01GTGT.
+ Các chỉ tiêu: Mẫu số và ký hiệu các bạn lấy thông tin tại góc bên tay phải của tờ hóa đơn.
+ Cột số lượng: đây là số lượng số hóa đơn, chứ không phải số lượng quyển hóa đơn.
+ Cột ngày bắt đầu sử dụng: phải lớn hơn ít nhất 5 ngày so với ngày mang thông báo phát hành hóa đơn lên nộp cho cơ quan thuế. Và chỉ được xuất hóa đơn từ ngày này trở đi.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Đang xem: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn