Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn làm Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN chi tiết.

I. Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

1. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( mẫu số 17/TNCN- ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.)
2. Giấy phép ĐK Kinh doanh của công ty.
3. Giấy giới thiệu của cơ quan
4. Bản photo CMND của người xin cấp (có tên trong giấy giới thiệu). Kèm theo Chứng minh thư nhân dân bản chính để đối chiêu.
Tất cả hồ sơ mang nộp ở Phòng ấn chỉ cục thuế.
- Sau đó sẽ được cấp 1 sổ ST 10 & 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế có 50 số, mỗi số có 2 liên: liên 1 : liên báo soát và lưu, liên 2 giao cho cá nhân được khấu trừ thuế.

II. Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Mẫu số: 17/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
Kính gửi: …………………………......................................................................................
1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………………………………...............................
2. Mã số thuế:                                          
3. Địa chỉ: ……………………………...…………………………..……….............................................................................................
4. Số Điện thoại: …………………… …………...…5. Số fax: …………………………………………………………..
6. Số Tài khoản: ……………………………….….........7. Nơi mở Tài khoản: …………………………………
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).
 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.
....., ngày …… tháng …… năm .....             
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP              
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP   
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 

Chú ý: Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do Cơ quan thuế cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) ban hành kèm theo quyết định số 440/QĐ-TCT.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Bạn đang xem: Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Xem thêm: Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/ACCác bài viết mới

Các tin cũ hơn