TK 811 (Tài khoản chi phí khác)

- Tài khoản 811 này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. chi phí khác gồm các khoản lỗ phát sinh hoặc những chi phí phát sinh từ các dự kiến riêng biệt với hoạt động thông thường như thanh lý, nhượng bán, tài sản và giá trị còn lại của tài sản khi thanh lý, chênh lệch, lỗ do đánh giá lại vật tư hàng hóa khi mang đi góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

- Tiền bị phạt thuế, truy thu thuế.

- Các chi phí khác phát sinh.

Kết cấu tài khoản 811

TK 811

-Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ

 

-Cuối kỳ kết chuyển các khoản được góp theo quy định được kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh.

TK 911

632

 

635

 

642

 

811

 

331

       =>635

       =>642

111, 112, 131

Tiền mặt: 111=>156=>632=>511-3331

DV: 111=>154=>632=>511- 3331

XD Vật liệu sản xuất: 111=>152=>154=>155, 632=>632=>511=>3331

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: TK 811 (Tài khoản chi phí khác)

>>Xem thêm:

-  Tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài liệu kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn